Print


Forløbet omkringhenvendelse fra DKK vedr.farveregistrering.

Den 11.06.2018 modtager formanden for BK en mail fra DKK, v. Helle Friis Proschowsky med overskriften ”Registrering af farve” hvori hun skriver følgende:

”Kære Karen. 

I DKK er vi i færd med at evaluere vores rutiner for farveregistrering, bl.a.fordi FCI fremover vil kræve, at farvekoderne fremgår af stamtavler. Jeres race har følgende muligheder: 'Rødgul', 'Rødgul m hvidt','Tigret', 'Tigret medhvidt' samt 'ikke godkendt farve'. Det er den sidstnævnte, DKK gerne vil i  dialog med Boxerklubben om.

DKK har to farvekoder for 'fejlfarver';nemlig 'uønsket farve' og 'ikke godkendt farve'.'Uønsket farve' bruges primært om farver, der ikke er diskvalificerende fejl i henhold til standarden, men som er uønskede.'Uønsket farve' udløser ikke avlsforbud.

'Ikke godkendt farve' bruges primært om farver, der er diskvalificerende i standarden, og denne farvekode udløser automatisk avlsforbud. I jeres race er det primært hvide boxere, der registreres med 'ikke godkendt farve'. Det vil DKK gerne ændre, så de fremover i stedet registreres som 'uønsket farve'.Baggrunden er dels at farven ikke er diskvalificerende i henhold til standarden og dels, at de hvide boxere fint kan bruges i avl fx med helfarvede. Dette praktiseres i andre nordiske lande, f.eks. Norge.

DKK vil gerne indhente klubbens kommentarer til, at hvide boxere fremover registreres med 'uønsket farve' i stedet for 'ikke godkendt farve'.”


Til dette svarer vi den 12.06.2018 følgende:

”Kære Helle.

Tusind tak for din mail, med invitation til et samarbejde om, hvorvidt den nuværende tekst på stambøgerne for hvide boxere ændres til ikke ønsket farve.

Vi er meget interesserede i at høre:

1)Hvilke andre nordiske lande refererer DKK til, ud over Norge?

2) Hvad er bevægegrundene for DKKs ønske om at hvide boxere kan indgå i avlen?

Vi vil behandle emnet på vores førstkommende bestyrelsesmøde, som desværre først ligger efter sommerferien. Jeg håber, at det ikke er en hastesag, men at vi kan give det den opmærksomhed, som er nødvendig.

Vi ser frem til DKK's svar på vores spørgsmål.”


Siden den 12.06.2018 hører vi  intet før vi kontakter DKK i slutningen af juli. Hvor vi  bla. skriver følgende:

'Boxer-klubbens generalforsamlings afstemning:

Emnet om hvide boxere i avl har bølget i Boxer-klubben i de seneste år. Så sent som i 2017 var der et forslag på Boxer-klubbens generalforsamling vedr. dette emne. I referatet fra GF står der følgende:

Forslag 5 – Forslagsstiller Kulsvierkrogen( Louise Pahle ) Anmodning om ophævelse af avlsspærring på boxeren med farven hvid (boxer med mere end 1/3 hvidt) og ændring fra fejlfarve til farven hvid.

Dirigenten opfordrer forslagsstilleren til at omformulere spørgsmålet, som ellers vil blive afvist. Der bliver fremsat et ændringsforslag som er delt i to af forslagsstilleren.

”Betegnelsen fejlfarve ændres til boxere med mere enden 1/3 hvidt”

Stemmer for: 19 - Stemmer imod: 64 - Blanke stemmer: 1- Forslaget er ikke vedtaget.

”Boxer-klubben anmoder DKK om vilkår for ophævelse af det generelle avlsforbud for boxere med mere end 1/3 hvidt”

Stemmer for: 19 - Stemmer imod: 62 - Blanke stemmer: 2- Forslaget er ikke vedtaget”

 En majoritet af generalforsamlingens medlemmer stemte således forslaget ned.

Boxer-klubben og BK München:

Vores standarder for boxerens udseende, både farvemæssigt og eksteriør i øvrigt, er bestemt af den tyske boxerklub og Boxer-klubben Danmark har hidtil fulgt de tyske anvisninger.

Hvis vi tænker hele problemstillingen til ende, vil der i sidste ende måske kunne blive tale om nogle ændringer af standarden.Feks.: Hvis en hvid boxer stiller til avlskåring eller på en udstilling (hvor det er tilladt) så opfylder den ikke den nuværende standard f.eks ikke sort maske - mere end 1/3 Hvidt -hvilket vil give en “sufficient” – dette kunne kalde på en overvejelse i forhold til en ændring af standarden. Hvilket igen vil betyde at FCI skal involveres. Men de bliver først involveret efter henvendelse fra BKM via VDH. Ændring af standard skal jo altid godkendes af BKM som er racens moderland og derefter til VDH og FCI. Så set med boxer-klubbens bestyrelses briller, er ændringen omkring hvide boxere i avl en kompleks sag.

Vi er naturligvis klar over at DKK har det sidste ord i den sag og at DKK kan”overrule” os som specialklub.

Vi har varme fortalere for hvide boxere i avl i blandt vores medlemmer, men også lige så varme modstandere af emnet. Så for os er det et prekært emne som skal behandles med stor omhu, hvilket vi også lægger op til i mailen til Helle Friis Proschowsky. Vi kan se og høre at det ikke har været helt simpelt for Norge at gå enegang uden om den tyske boxerklub, hvorfor vi ønsker at samarbejde med den tyske boxerklub om emnet, hvorfor vi også har tilskrevet BK München og endnu afventer deres svar.


Vi har i Boxer-klubben ikke taget stilling til om vi er pro eller kontra på forslaget om hvide boxere i avl. Dette skal vi tage hul på, på næste bestyrelsesmøde, men det er næppe noget vi lige kan ”fikse” da vi kan se en del hurdler som skal forceres. Vi mener det bør gennemarbejdes inden man med et pennestrøg sætter hvide boxere iavl. Nogle af de spørgsmål vi umiddelbart kan se er; Skal der være restriktioner i forhold til parring eller må man parre hvid med hvid eller skal det være med fuldfarvet? Hvordan gøres dette? Og hvad med avlskåringer/udstillinger – der skal vel beskrives en helt ny farve – da hvide ex.vis ikke har maske, da de jo er hvide i ansigtet? Hvad med øjenfarve, nogle får blå øjne er det så godkendt? Må de have farvede pletter, hvor meget/lidt.. osv. Ja spørgsmålene er mange og de bør gennemarbejdes godt og grundigt, og inden vi er i mål er der sikkert dukket flere op. Vi forudser at hvis vi skal gøre dette ordentligt bør vi have dialog med BK München og vi bør gennemarbejde de spørgsmål som kommer. Det kan naturligvis være at DKK har gennemarbejdet et forslag omkring genetikken, men dette er vi ikke blevet præsenteret for.'


Kort tid efter afsendelse af dette brev til DKK modtager jeg følgende svar fraDKKs dyrlæge Helle Friis Proschowsky:


'Tak for din mail. Vi har diskuteret spørgsmålet om de hvide boxere i NKU'sVidenskabelige komite, og her fortalte repræsentanter for de øvrige nordiske kennel klubber, at hverken NKK, SKK eller FKK har begrænsninger i forhold til registrering eller avl. Det er kun DKK, der har det. Vi prøver så vidt muligt at ensarte vores regler i Norden og det er derfor én af grundene til DKK's valg.

 Helt generelt skal vi desuden inden for hundeopdræt være varsomme med at udelukke for mange hunde fra avl, så længe det ikke handler om sundhed. Det er også en holdning, der er blevet mere fremtrædende i FCI, hvor det f.eks. er blevet tilladt at krydse en række racer/varianter for at sikre en tilstrækkelig genetisk variation. Der kan være øget forekomst af døvhed hos hvide boxere, men det skyldes jo alene mangel på pigment i det indre ører, og det kan testes veden BAER test, sådan som det fx sker helt rutinemæssigt hos dalmatinere.

 Endelig er der i såvel NKU som FCI-regi et generelt arbejde i gang, der handler om at accepterede varianter, der ikke kan undgås i avlen. Det gælder fx behårede varianter af de hårløse racer, ridgebacks uden ridge osv. Jeg er naturligvis klar over, at de hvide boxere ikke er 'umulige' at undgå, så længe man ikke parrer to forældre med hvide aftegn. Men det er jo også en begrænsning at lægge nedover avlen, og det er mit indtryk, at mange opdrættere gennemfører disse parringer, hvorfor der fortsat vil blive født hvide boxere. De hvide boxere kan bidrage med mange gode egenskaber, og derfor bør der ikke nedlægges avlsforbud på dem per automatik.

Jeg ser frem til at modtage jeres kommentarer, når I har haft bestyrelsesmøde.'


Vi vælger at afvente et svar fra DKK som vi er blevet lovet. Det kommer i form af en mail den 18.09.18 fra Jens Glavind hvoraf følgende fremgår:


'Att.:Boxerklubben

Dansk Kennel Klubs bestyrelse har behandlet jeres henvendelse omkring farveproblematik.
Boxerklubben har fået tilsendt en henvendelse fra DKK (via HelleProschowsky) vedrørende ønske om at ændre farvebetegnelser, således de bliver ensrettet med Norge, Sverige og Finland. Det ønsker Boxerklubben ikke(via et overbevisende resultat på en afstemning på Generalforsamlingen).

Derfor har Dansk Kennel Klubs Bestyrelse valgt at fastholde nuværende procedure (i lighed med klubbens ønske), med mere end 1/3 hvidt: Ikke godkendtfarve =avlsforbud.'

I bestyrelsen har vi ikke på noget tidspunkt givet udtryk for at vi ikke ønsker hvide boxere i avl.

Men vi har taget stilling til at vi ikke vil være med til at indføre dette, inden sagen er gennemarbejdet. Vi mener det kræver en ændring af standarden på visse punkter, ellers er vi jo lige vidt. Vores bekymring er at DKK kan ændre det, hvis de vil og når de vil, uagtet at Boxer-klubben ønsker en dybere gennemarbejdning af emnet og en samstemning med BK München, jf ovenstående beskrivelse i forhold til ændring af standarden.

Heri kan man som medlem naturligvis være enig eller uenig.Vandene vil sikkert være delte.  Derfor har vi valgt at følge den beslutning som blev truffet af Generalforsamlingen for 1,5 år siden i maj 2017og vi mener ikke at det bekommer Boxer-klubbens bestyrelse at træffe den slags store beslutninger. Det er medlemmerne der bør træffe disse beslutninger,hvorfor vi mener at denne beslutning bør træffes af vores højeste myndighed, generalforsamlingen som jo består af medlemmerne. Det er på generalforsamlingen man kan stille forslag til lovændringer og hvor man  kan bruge sin demokratiske ret, som medlem afBoxer-klubben – både i forhold til lovændringer men også til hvilken bestyrelse man ønsker skal føre Boxer-klubben videre.

Vi mener, at vi som bestyrelse i så stort et emne er underlagt vores generalforsamling og de beslutninger som træffes der. I 2017 kunne generalforsamlingen ikke godkende et forslag om hvide boxere (se længere oppe).

Vi mener at det bør behandles og vedtages på generalforsamlingen, såfremt et så stort tiltag skal besluttes. Vi kan derfor kun opfordre til at der eventuelt stilles forslag til Generalforsamlingen som er vores øverste myndighed.

På vegne af bestyrelsen

Karen Maybom

Formand